Qendra Burimore është takuar me NGN Institute

Sot me datë 7 Korrik 2020 Resource Center Kosovo është takuar me Next Generation Network Institute.

Në takim u diskutua rreth tejkalimit të barrierave dhe sfidave të cilat OJQ-të hasin në implementimin e ideve inovative të tyre.

Next Generation Network Institute është organizatë e re, e themeluar për qëllim të ngritjes së kapacatiteve dhe aftësive të të rinjëve dhe të rejave të Republikës së Kosovës në fushën e ICT, radiodifuzionit dhe telekomunikacionit.