POZIV ZA PRIJEDLOZE – FAZA KOALICIJE

 

 

 

PODSTICANJE ODRŽIVOG ORGANIZACIONOG RAZVOJA ZA OCD-ove NA KOSOVU

Objavljuje:

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA

za

Finansijsku podršku OCD-ima za implementiranje projekata unutar zajednica

 

Faza koalicije

 

SMERNICE ZA PODNOSIOCE PRIJAVA I PREDLOGA

(Ovaj poziv važi samo za OCD korisnice programa finansijske podrške u prvoj fazi)

 

 Rok za podnošenje prijava:

16 decembra 2019

 

 

Poziv za podnošenje predloga projekata je u okviru Projekta „Promovisanje održivog organizacionog razvoja OCD na Kosovu“, koji finansira Evropska Unija, a kojim upravlja Kancelarija Evropske Unije na Kosovu,  a provode ga Forum za Građanske Inicijative (FIQ) i Institut za Razvojnu Politiku (INDEP).

Opšti cilj ovog poziva je da se nastavi sa osnaživanjem lokalnih OCD stvaranjem koalicija za rešavanje lokalnih problema. Specifični cilj ovog poziva je stvaranje 4 koalicije sa najmanje 3 člana koalicije iz dvanaest (12) organizacija koje su već korisnici programa. Povećati aktivno i održivo učešće lokalnih OCD-ova u kreiranju politika na svim nivoima vlasti u odabranim prioritetnim oblastima intervencije nudeći direktnu finansijsku i tehničku pomoć.

 

Ova grant shema podržava dodjelu grantova u najmanje 4 OCD tematske ili geografske koalicijama. Glavni cilj ovog granta je da pokrije troškove potrebne za svaku koaliciju OCD-ja da sprovedu šire akcije zagovaranja, kako bi se osiguralo veće učešće i uticaj građana u politici i odlučivanju na nivou lokalne uprave. Ova šema finansiranja će obezbediti grantove za koaliciju OCD-a pod uslovom da su u stanju da podigne 25% od ukupnih troškova projekta iz lokalnih izvora.

 

 

FINANSIJSKE ODREDBE

 

4 tematske ili geografske koalicije će biti korisnici grantova za projekte u zajednici. Iznos finansijske podrške iznosi do 8500 evra po koaliciji.

Sredstva će pokriti 75% ukupnog budžeta projekta, dok su koalicije odgovorne za obezbeđivanje 25% sufinansiranja sa drugim privatnim subjektima ili donatorima.

Autoritet za grantove zadržava pravo da ne dodeli celokupni iznos ako podneseni predlozi ne ispunjavaju kriterijume za izbor.

 

  

PROCES PRIJAVE

Faza za prijave je otvorena  od 15 novembra, 2019 do 16 decembar, 2019.

Autoritet za grantove će takođe organizovati jedno (1) informativno zasedanje, 20 novembra, 2019, u Resursnom centru u FIQ-u od 13.00 časova.

Pitanja koja se odnose na sadržaj Poziva za podnošenje predloga projekata, kao i sve prijave mogu se razviti i dostaviti na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku.

Sva pitanja i, kao i ostala relevantna obaveštenja podnosiocima zahteva, objavljuju se na www.rc-kosovo.org najkasnije 7 dana pre roka (9 decembra 2019) za podnošenje prijavnog obrasca.

Za detaljnije informacije nas možete kontaktirati na +381 38 610 677 ili putem e-pošte na: [email protected]

Paket aplikacije

Smernice

Obrazac_za_prijavu_

Budzet