O Nama

Projekat “Podsticanje održivog organizacionog razvoja OCD-a na Kosovu” je projekat finansiran od Evropske unije, kojim rukovodi Kancelarija EU na Kosovu a realizuju ga Forum za građanske inicijative (FGI) i Institut za razvojnu politiku (INDEP). Cilj projekta je da pruži doprinos ka demokratskom društvu putem održivog razvoja organizacija civilnog društva koje će služiti kao agenti za autentične promene u kreiranju politike i odlučivanju na svim nivoima.

Ovaj projekat ima za cilj pružanje podrške OCD-ima na Kosovu sa posebnim osvrtom na organizacioni razvoj, razvoj za zastupanje, jačanje kapaciteta za prikupljanje sredstava, profilisanje, izgradnju partnerstava i umrežavanje. Na ovaj način će se povećati njihov doprinos u odlučivanju i kreiranju politike na lokalnom i centralnom nivou.

Tri glavne komponente ovog projekta su:

 

Resursni centar

Resursni centar služi kao primarni izvor informacija za OCD na Kosovu u pogledu dešavanja koja su relevantna za sektor civilnog društva. On je takođe izvor najvećih prilika za organizacioni razvoj i jačanje kapaciteta.Resursni centar nudi konferencijsku salu i salu za sastanke koje možete besplatno rezervisati za potrebe vaše organizacije. Resursni centar je formiran u prostorijama  Foruma za građanske inicijative (FGI) u Prištini. 

Akademija održivosti

Akademija održivosti će pružiti sveobuhvatne obuku za jačanje kapaciteta lokalnih OCD, ne samo u pogledu organizacionog razvoja, već će ih konkretno opremiti neophodnim veštinama i kompetencijama za razvoj i realizaciju uspešnih inicijativa zastupanja.

 

Grantovi za OCD učesnice

Deo projekta je takođe šema dodeljivanja grantova za 15 lokalnih organizacija, koje se finansiraju grantovima u iznosu od 3.500 do 4.000 evra. Nakon realizacije njihovih projekata, korisničke OCD će međusobno formirati partnerstvo u vidu 4 tematske koalicije za angažovanje u lokalnim inicijativama zastupanja. Projekti partnerstva će biti finansirani u iznosu do 8.500 evra.